Infiltratieonderzoek

Bij het herontwerpen en ontwikkelen van (stedelijke) gebieden met nieuwe infra / bebouwing is het een eerste vereiste om hemelwater gescheiden af te voeren. Dit om een belasting van het overtollige hemelwater op de rioolzuiveringsinstallaties te verminderen en de lokale grondwaterniveaus op peil te kunnen houden. De doorlatendheid van de bodem (k-waarde) speelt hierin een cruciale rol en kan op verschillende manieren gemeten worden in zowel de verzadigde zone (grondwater) als in de onverzadigde zone (ondergrond). De k-waarde is van belang voor het verder kunnen uitwerken van een infiltratievoorziening voor de aanleg van infiltratieriolen, wadi’s, infiltratiekoffers e.d.

Contact

Wanneer kan een bodemonderzoek van belang zijn?

bij nieuwbouw, verbouw of aanbouw
bij verkoop of aankoop
bij huur of verhuur van onroerend goed
bij een voorschrift van bevoegd gezag
bij bestemmingsplanwijzigingen
in het kader van de Wet bodembescherming
bij inkadering van eerder geconstateerde verontreiniging
bij calamiteiten

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact