AP04-keuring (partijkeuring)

AP04-keuring (partijkeuring)

Voor het toepassen van partijen grond en niet vormgegeven bouwstoffen (puin-/menggranulaat, gravel etc.) dient een AP04-partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit plaats te vinden. Deze partijkeuring geeft informatie over de toepassings- en hergebruiksmogelijkheden. BKK Bodemadvies begeleidt en adviseert de opdrachtgevers over de uitvoering van partijkeuringen en indien nodig over de afvoer en afzet van de partijen grond of niet vormgegeven bouwstoffen.

Vanaf 8 juli 2019 is de regelgeving in Nederland uitgebreid met de vereiste dat een PFAS-analyse deel uitmaakt van elke partijkeuring. Volgens de bestaande zorgplicht was het onderzoeken van de aanwezigheid van bepaalde stoffen eigenlijk al verplicht. Indien er een vermoeden bestaat van de aanwezigheid van een bepaalde stof, is het noodzakelijk de kwaliteit van elke partij grond of baggerspecie te testen op deze specifieke stof. Over het algemeen wordt er in Nederland vanuit gegaan dat zowel de bovengrond als ongeroerde bodems mogelijk GenX, PFAS en PFOA bevatten. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval als uit vooronderzoek blijkt dat de betreffende bodemlaag bestaat uit ongeroerde lagen die dieper dan 1 meter onder het maaiveld liggen.

Contact

Wanneer kan een bodemonderzoek van belang zijn?

bij nieuwbouw, verbouw of aanbouw
bij verkoop of aankoop
bij huur of verhuur van onroerend goed
bij een voorschrift van bevoegd gezag
bij bestemmingsplanwijzigingen
in het kader van de Wet bodembescherming
bij inkadering van eerder geconstateerde verontreiniging
bij calamiteiten

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact