MILIEUHYGIËNISCH Vooronderzoek (NEN5725)

Ieder bodemonderzoek naar de milieukwaliteit van de bodem begint met een initiële analyse volgens de richtlijnen van NEN 5725. In dit vooronderzoek worden digitale databronnen geraadpleegd om inzicht te krijgen in de historie van de onderzoekslocatie en om een verwachting van een mogelijke bodemverwachting te kunnen vaststellen. Aan de hand van oude bodemonderzoeksrapporten, informatie van eigenaar / gebruiker en van de betreffende gemeente, als ook vanuit diverse digitale bronnen, worden uit alle verzamelde informatie potentiële verontreinigingsbronnen geïdentificeerd. Bij het ontbreken van potentiële verontreinigingsbronnen blijft de locatie onverdacht, anders dient er een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 plaats te vinden.

Contact

Wanneer kan een bodemonderzoek van belang zijn?

bij nieuwbouw, verbouw of aanbouw
bij verkoop of aankoop
bij huur of verhuur van onroerend goed
bij een voorschrift van bevoegd gezag
bij bestemmingsplanwijzigingen
in het kader van de Wet bodembescherming
bij inkadering van eerder geconstateerde verontreiniging
bij calamiteiten

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact