Begeleiding bodemsanering

Indien uit bodemonderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is, kan het noodzakelijk zijn om deze te saneren. Merendeels wordt ervoor gekozen de verontreinigde grond te ontgraven en af te voeren. Tijdelijk uitplaatsen en herschikken zijn ook opties om tot saneren over te gaan. BKK Bodemadvies adviseert en ondersteunt de voorbereiding en uitvoering van bodemsaneringen. Vanaf 1 januari 2024 dienen graafactiviteiten, waaronder saneringen vallen, gemeld te worden middels het omgevings¬loket dat deel uitmaakt van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). BKK Bodemadvies kan U hierin adviseren. Bij de daadwerkelijke uitvoering van saneringen worden gecertificeerde milieukundige begeleiding ingezet, waarbij de processturing en verificatie tijdens de saneringswerkzaamheden gewaarborgd zijn.

Contact

Wanneer kan een bodemonderzoek van belang zijn?

bij nieuwbouw, verbouw of aanbouw
bij verkoop of aankoop
bij huur of verhuur van onroerend goed
bij een voorschrift van bevoegd gezag
bij bestemmingsplanwijzigingen
in het kader van de Wet bodembescherming
bij inkadering van eerder geconstateerde verontreiniging
bij calamiteiten

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact