Stikstofberekening

Vanaf september 2019 zijn de regels voor stikstofemissies strenger geworden, waarbij het verhogen van stikstofniveaus in Natura2000-gebieden verboden is. Bij bouwplannen nabij een Natura2000-gebied is het nu verplicht om via een stikstof- of Aeriusberekening te toetsen of het bouwproject de stikstofconcentratie in het gebied beïnvloedt. Deze regelgeving is in november 2022 nog verder aangescherpt. De eerder bestaande vrijstelling van stikstofberekeningen voor bouwprojecten is komen te vervallen. Dit betekent dat nu voor elk type project bij het aanvragen van een omgevingsvergunning een stikstofberekening vereist is. BKK Bodemadvies maakt stikstofberekeningen en geeft bedrijven advies omtrent stikstofuitstoot.

Contact

Wanneer kan een bodemonderzoek van belang zijn?

bij nieuwbouw, verbouw of aanbouw
bij verkoop of aankoop
bij huur of verhuur van onroerend goed
bij een voorschrift van bevoegd gezag
bij bestemmingsplanwijzigingen
in het kader van de Wet bodembescherming
bij inkadering van eerder geconstateerde verontreiniging
bij calamiteiten

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact