BODEMONDERZOEK

Bij nieuwbouwprojecten, grondverzet, aan- en verkooptransacties, of bij de oprichting en uitbreiding van bedrijfs- of industriële activiteiten kunnen diverse scenario's leiden tot de noodzaak van bodemonderzoek. Het doel is niet alleen het verkrijgen van inzicht in de geschiktheid van een terrein, maar ook het identificeren van mogelijke bodemverontreiniging en het in een vroeg stadium beoordelen en beheersen van de daarmee gepaard gaande risico's. BKK Bodemadvies stelt een helder en overzichtelijk, op maatwerk gebaseerd, plan van aanpak op om voor de opdrachtgever tot een gewenst resultaat te komen.

Als uit het initiële verkennende onderzoek blijkt dat de verontreiniging ernstig is, wordt een gedetailleerd nader onderzoek uitgevoerd. Dit nader onderzoek richt zich op het nauwkeurig bepalen van zowel de aard als de omvang van de vervuiling. Het is cruciaal om dit vervolgonderzoek efficiënt en doelgericht uit te voeren, waarbij de inzichten uit eerder uitgevoerde onderzoeken een grote rol spelen. In gevallen van ernstige bodemverontreiniging, waarbij sanering vereist is, omvat het proces ook een risicobeoordeling om te bepalen of een sanering met spoed noodzakelijk is.

Contact

Wanneer kan een bodemonderzoek van belang zijn?

bij nieuwbouw, verbouw of aanbouw
bij verkoop of aankoop
bij huur of verhuur van onroerend goed
bij een voorschrift van bevoegd gezag
bij bestemmingsplanwijzigingen
in het kader van de Wet bodembescherming
bij inkadering van eerder geconstateerde verontreiniging
bij calamiteiten

Heb je vragen?
Neem contact op!

Contact